Bouppteckning

En bouppteckning är en handling som ska upprättas efter varje person som avlider. Denna rättshandling fastställer vilka tillgångar och skulder den avlidne (dödsboet) har. Av handlingen framgår även vilka dödsbodelägare som finns, alltså arvingar. Ett upprättat testamente eller ett äktenskapsförord kan förändra arvet till dödsbodelägarna.

Att upprätta en bouppteckning kan vara enkelt eller mer komplicerat. Man bör ta hjälp, ifall man inte har de juridiska kunskaper som kan behövas. Som auktoriserad begravningsbyrå tillhandahåller vi dessa tjänster hos en nära samarbetspartner. Vill man upprätta bouppteckningen på egen hand, så finns blanketter att ladda ner på Skatteverkets hemsida. Tänk på vikten av en korrekt upprättad bouppteckning, då den kan ha en framtida, och därmed stor, betydelse.

Vad händer vid en bouppteckning?

Den som vårdar dödsboet är ansvarig för att en bouppteckning blir upprättad och att den lämnas in till Skatteverket för registrering. Förutom att den ska ha sammanställts/upprättas korrekt, ska den undertecknas av bouppgivare och förrättningsmän. Därefter skickas den till Skatteverket, med eventuella bilagor. Bouppteckningen måste ske senast tre månader från dödsdatum och vara inskickad till Bouppteckningssektionen på Skatteverket inom en månad efter det datum då bouppteckningsförrättningen hållits.

Lagen reglerar inte vem som har rätt att upprätta en bouppteckning, mer än att de dödsbodelägare och efterarvingar som berörs inte får göra den helt själv. Då bouppteckningen är en offentlig handling behöver den verifieras av två förrättningsmän som måste vara utomstående.

Vårdare av boet och bouppgivare

Vårdare av boet, eller bovårdare, är oftast den som vet mest om/känner dödsboet bäst. Det kan göra att en efterlevande make/maka, sambo eller barn har ansvaret för att ombesörja saker som måste göras omgående. Det han handla om att ta han om post, husdjur, ordna med betalning av räkningar, se efter en fastighet etc. Personen som tar detta ansvar kallas för bovårdare. Denne person blir som regel bouppgivare då man kommer till bouppteckningen. Bouppgivare är den som beslutar dag och tid för bouppteckningsförrättningen men också uppger vilka tillgångar och skulder som dödsboet har. Därefter undertecknar bouppgivaren bouppteckningen.

Om man vet att det saknas tillgångar i dödsboet

Om den avlidnes (dödsboets) tillgångar, exempelvis i form av bankmedel eller lösöre, inte är högre än att de täcker kostnaden för begravningen och eventuell gravsten, kan man istället ansöka om dödsboanmälan. Det är, mycket förenklat beskrivet, en förenklad bouppteckning. Man ansöker hos kommunen om att få gjort en dödsboanmälan och den upprättas av den avlidnes hemkommun.

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi på Jensens förmedla kontakt till vår samarbetspartner för hjälp med bouppteckningen.